Tài liệu hướng dẫn bật Notifications Mattermost


HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ
BẬT NOTIFICATIONS MATTERMOST

Trong khi sử dụng Mattermost, bạn không nhận được thông báo bằng âm thanh hay hình ảnh.
Sau đây là hướng dẫn để các bạn kiểm tra và bật lại thông báo.

1. Bật thông báo Mattermost trên máy tính.
2. Bật thông báo Mattermost trên điện thoại.
   a) Cho phép điện thoại nhận thông báo trên Mattermost.
   b) Bật thông báo trong phần cài đặt của Mattermost.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?