Hàm cầu hình SMTP Mail (Ko cần plugin)


add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer )
    { if ( !is_object( $phpmailer ) )
           $phpmailer = (object) $phpmailer;
           $phpmailer->Mailer = 'smtp';
           $phpmailer->Host = '
smtp.gmail.com';
           $phpmailer->SMTPAuth = 1;
           $phpmailer->Port = 587;
           $phpmailer->Username = '
gmailcuaban@gmail.com'; //@gmail.com
           $phpmailer->Password = 'matkhauungdunggmail'; //mk ứng dụng gmail
           $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
           $phpmailer->From = '
gmailcuaban@gmail.com'; //@gmail.com
           $phpmailer->FromName = 'Tên gửi';
});

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?